Nạc dây/Chặng dừng iberico (Skirt Meat) – Khay 300g

CÒN HÀNG

181.000 

SỐ LƯỢNG